?в?р монголын тал нутгийн экологийн хамгаалалтын ажил илэрхий ?р д?нд х?рчээ
    2020-08-06 09:44:17 Эх сурвалж: Синьхуа нет
    Анхаарлаа хандуулна уу
    微博
    Qzone

    Синьхуа нетийн Х?х хотын энэ сарын 4-ний ?дрийн цахилгаан мэдээ\Ли Чянь\ ?М?ЗО с??лийн жил??дэд тал нутгийн экологийг хамгаалах, сэргээх х?рээнд олон арга хэмжээ хэрэгж??лж, тал нутгийн экологийн орчныг хамгаалж, сэргээх ажил илэрхий ?р д?нд х?рч, ?ЗО-ны экологийн орчин илт сайжирчээ.

    Тал нутгийн экологийн хяналтын системд харуулснаар, 2019 онд ?в?р монголын тал нутгийн ургамлын б?рхэц дунджаар 44 хувийг эзэлж, 2010 оныхоос 7 хувиар нэмэгджээ. Ц?лжилтийг ?р д?нтэй бууруулж, тал нутгийн ?вс бэлчээрийн сэргэлт нэмэгдэж, биологийн олон янз байдал ?д?р ирэх тусам нэмэгдэж, экологи сайжирч байна.

    ?М?ЗО-ны ой мод, бэлчээр нутгийн 2-р зэрэглэлийн хянан байцаагч Д?н Ш?хуа, “?в?р монгол нь Хятад улсын хэмжээнд анх удаа нутаг бэлчээрийг ашиглаж хэрэглэх тогтолцоонд ??рчл?лт хийж, “Мал бэлчээрийн хос эзэгнэлт”, “Хоёр эрх нэг д?рэм” зэрэг бодлого хэрэгж??лж, х?н,мал, бэлчээр, хариуцлага, эрх, ашиг зэргийг нэгтгэн зохицуулж, бэлчээрийг ашиглаж эзэгнэх х?чин чадлыг нэмэгд??лж, х?гжил, ?йлдвэрлэлийн ?йл явц дахь хээр талын экологийг ?р д?нтэй хамгаалж чаджээ” гэв. ?н??гийн байдлаар ?в?р монголд нийт 69 сая га орчим талбай б?хий бэлчээр нутгийг хувьчилсан нь 2010 оны бэлчээр нутгийн талбайн 90-ээс дээш хувийг эзэлжээ. М?н 59 сая га орчим талбайг “?ндсэн хэрэглээний бэлчээр нутаг” гэж тогтоосон нь нийт талбайн 78 хувийг эзэлж, нийт 2 сая 570 мянган айл, 7 сая 290 мянган х?нийг хамарчээ.

    ?в?р монголын тал нутгийн н??ц баялгийг хянах, экологийн орчинд ?нэлгээ хийх ажлыг эрчимж??лж, орчин ?еийн технологийг ашиглан, “Тэнгэр газрыг уялдуулах” хяналтын аргаар, х?д?лг??нт, оновчтой, б?хнийг хамарсан хяналтын системийг б?рд??лэн, экологийн байдлыг цаг алдалг?й ойлгож, макро бодлого тогтоох, экологийг хамгаалах б?тээн байгуулалт хийх, мал аж ахуйн ?йлдвэрлэлийг х?гж??лэх зэрэг талд чухал ач холбогдол ?з??лж байна.

    ??ний зэрэгцээ ?в?р монгол нутаг бэлчээрийг хамгаалах хууль тогтоомжоо эрчимж??лж, жилд нутаг бэлчээртэй холбоотой хэргийг б?ртгэсэн, тасалсан норм нь 98 хувийг давж, нутаг бэлчээрийг эвдсэн хууль бус ажиллагаанд ?р д?нтэй цохилт ?гч байна. М?н нутаг бэлчээрт с?р?г н?л??тэй амьтдын н?л??лл??с сэргийлэх х?чин чадал сайжирч, урьдчилан тооцоолж мэдэгдэх, ер?нхийд нь сэргийлж хориглох талд илт ?р д?нд х?рчээ.

    ?доогийн байдлаар ?ЗО, аймаг хот, хошуу шянь, малчин тариачдын т?л??л?л гээд нийт 4 шатны хянан шалгалтын системийг бий болгож, сэргийлэн хориглох ажилд шинжлэх ухаанч ?ндэслэл хангаж байна.

    Бэлтгэсэн нь:Д Х??хэнсоль

    010070230040000000000000011120701126331709